30. maja, 2022 v Listina Sveta Evrope

Načrt v 20 točkah

za izvajanje Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin na podlagi priporočil Sveta Evrope.

Nemško govoreča narodna skupina v Sloveniji s tem načrtom v 20 točkah poziva slovenske oblasti, naj na 20 področjih sprejmejo ukrepe za izvajanje Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirne konvencije o varstvu narodnih manjšin. Teh 20 točk ustreza priporočilom Sveta Evrope o uporabi Listine za nemški jezik (2004, 2007, 2010, 2014, 2020, 2021) in o uporabi Okvirne konvencije za nemški jezik in nemško govorečo narodno skupnost (predvsem 2022). Upoštevajo tudi priporočila Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) Sveta Evrope.

Načrt v 20 točkah je bil pripravljen leta 2015, posodobljen pa leta 2018, 2020 in 2022. Je del celovitega načrta “Pravna enakopravnost nemško govoreče  narodne skupnosti v Sloveniji z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo”, ki ga je krovna organizacija kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji predstavila na zasedanju Sveta Evrope o izvajanju Okvirne konvencije 28. novembra 2022 v Ljubljani.

***

Pravna enakopravnost z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo

 1. pravna enakopravnost nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo, se zagotovi tako, da zakonodaja in politike v zvezi z avtohtonimi etničnimi skupinami ne temeljijo na arbitrarnem ali neupravičenem razlikovanju22; kot delu enakopravnosti:

         – Priznanje nemškega jezika kot avtohtonega manjšinskega jezika23 v slovenskem          pravnem redu.

         – Izvajanje dela II Listine24, ki je primerem za nemški jezik, in prevzemanje obveznosti iz dela III Listine

         – Uporaba vseh členov Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin za nemško govorečo narodno skupnost (poleg člena 6, ki se zanje že uporablja)25.

 1. trajno dodeljevanje zadostnih finančnih sredstev za zaščito in promocijo nemškega jezika ter zagotavljanje dolgoročnega delovanja institucij nemško govoreče narodne skupnosti26
 1. odločno omogočanje in spodbujanje uporabe nemškega jezika v javnem življenju27
 2. učinkovito sodelovanje nemško govoreč narodne skupnosti v javnih zadevah v tesnem sodelovanju z njimi in v skladu z njihovimi potrebami;28 in v ta namen:

– Vzpostavitev postopkov za posvetovanje z nemško govorečo narodno skupnostjo  pri oblikovanju strukturirane politike za njihovo zaščito ter za ohranjanje in promocijo nemškega jezika (Svetovalni odbor, med drugim za izvajanje Listine in Okvirne konvencije ter priporočil Sveta Evrope, pa tudi za pripravo slovenskih poročil Svetu Evrope)29.

– Pogostejša zasedanja in prožnejše delovne metode “delovne skupine za stalni dialog z nemško govorečo narodno skupnostjo” za pripravo ukrepov na področju politike in zakonodaje

 1. učinkovitejšo zastopanost nemško ovoreče narodne skupnosti s pravico do vsaj enega sedeža v občinskih/mestnih svetih nekaterih občin in imenovanjem člana občinskega sveta, pristojnega za zadeve nemškega jezika in nemškogovoreče narodne skupnosti v drugih občinah31
 2. institucionalna podpora krovni organizaciji narodne skupnosti (vključno s stroški poslovanja in stroški osebja)32
 3. širjenje povezav med različnimi regionalnimi skupinami nemško govoreče narodne skupnosti33; institucionalno spodbujanje krovnega združenja narodne skupnosti, ki izvaja to nalogo

Izobraževanje

 1. razvoj izobraževalnega modela za nemščino kot avtohtonega manjšinskega jezika34 in uvedba pouka v nemščini (vključno z dvojezičnimi vrtci, dvojezičnim osnovnim in srednjim šolstvom), zlasti na Spodnjem Štajerskem (Maribor/Marburg, Apače/Abstall, Celje/Cilli), v Ljubljani/Laibach in na Kočevskem/Gottschee (Dolenjske Toplice/Töplitz in Semič/Semitsch)35
 2.  promoviranje dvojezičnega izobraževanja staršem in učencem ter njihovo spodbujanje k uporabi tega jezika36.
 1. posredovanje znanja o nemško govoreči narodni skupnosti (zgodovina, avtohtonost, prispevek k družbi, zgodovinska občutljivost) v tesnem sodelovanju z njihovimi predstavniki

       – z učnimi načrti37

       – z učnimi  gradivi (zlasti zgodovinskimi knjigami)38

       – kot vsebina in izobraževalni cilj splošnega usposabljanja učiteljev 39

 1. spodbujanje raziskav o kulturi, zgodovini in nemškem jeziku nemško govoreče narodne skupnosti na univerzah ali v enakovrednih ustanovah v sodelovanju z njihovimi predstavniki40

 

Mediji

 

 1. vzpostavitev zakonske obveznosti Radiotelevizije Slovenija (Zakon o množičnih medijih, Zakon o Radioteleviziji Slovenija itd.), da redno predvaja dovolj dolge televizijske in radijske programe v nemškem jeziku41 ter radijski program v nemškem jeziku42 in televizijski program v nemškem jeziku43
 2. vzpostavitev pravne obveznosti Radiotelevizije Slovenija, da razširja informacije o zgodovini, kulturi in družbenem prispevku nemškega jezika in narodne skupnosti, da v sredstvih javnega obveščanja izobražuje širšo javnost o avtohtonosti nemško govoreče narodne skupnosti ter da te teme vključi v vsebino in cilje novinarskega usposabljanja45

 

Kultura

 1. uvedba letnega kulturnega programa za nemško govorečo narodno skupnost, ki ga predlagajo njeni predstavniki in ki ustreza glavnim značilnostim kulturnih programov madžarske in italijanske etnične skupine (dolgoročno, zadostno osnovno financiranje za spodbujanje ohranjanja in razvoja nemške kulture in identitete, neodvisno od podpore drugih držav, kar omogoča trajnost institucij in njihovih dejavnosti ter kritje plač, operativnih in materialnih stroškov46
 1. popis kulturnih dobrin (npr. stavb), ki so povezane z nemško govorečo narodno skupnostjo, zagotavljanje sredstev za njihovo vzdrževanje ali obnovo (tudi za zasebnike)47, označevanje teh kulturnih dobrin tudi v nemškem jeziku ter navajanje nemškega jezika in nemške narodne skupnosti v turističnih informacijah o teh kulturnih dobrinah48.

 

 1. vzpostavitev kulturnih odnosov nemško govoreče narodne skupnosti z drugimi narodnimi skupnostmi49.

 

Nediskriminacija, razumevanje in strpnost.

 

 1. zavzame stališče proti izražanju nestrpnosti, stigmatizaciji, izražanju nezadovoljstva, stereotipom in predsodkom v množičnih medijih do nemškega jezika in narodne skupnosti ter proti praksam, ki so v nasprotju z medsebojnim razumevanjem med vsemi etničnimi skupnostmi v državi ter s spoštovanjem, razumevanjem in strpnostjo do manjšinskih jezikov, ter učinkovito preganjanje in kaznovanje vseh primerov sovražnega govora50

 

 1. izvajanje izobraževalnih kampanj v medijih za spodbujanje pozitivnega odnosa v družbi do nemškega jezika in narodne skupnosti (posvetovanja, raziskovanje, poročila)52

 

 1. spodbujanje varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti k redni obravnavi nemškega jezika in etnične skupine (posvetovanja, preiskave, poročila itd.).

 

Čezmejna izmenjava

 

 1. spodbujanje čezmejne izmenjave na področjih, ki jih urejata Listina in Okvirna konvencija, v korist nemško govoreče narodne skupnosti (zlasti Avstrije, Nemčije)53
22 ACFC/OP/V(2021)9: odstavek(ods) 14, 32, 47, 52, 53

23 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 43; MIN-LANG(2021)11: ods. 23; CM/Del/Dec(2021)1415/10.7; MIN-LANG(2019)17final: ods. 11, S. 19, CM/RecChL(2020)2; ECRML(2014)5: ods. 34, 36; RecChL(2014)4; ECRML(2010)5: ods. 32-33, 36-37

24 MIN-LANG(2019)17final: ods. 12, S. 19; CM/RecChL(2020)2; ECRML(2014)5: ods. 14-15; ECRML(2010)5: ods. 11, 16; RecChL(2007)5; ECRML(2004)3: ods.. 44; RecChL(2004)3

25 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 14, 32; ACFC/OP/IV(2017)003: ods. 15, 18, S. 34; ACFC/OP/III(2011)003: ods.. 29, 31, 34; ACFC/INF/OP/II(2005)005: ods. 13; ACFC/INF/OP/I(2005)002: ods. 25; CRI(2014)39: Abs. 137

26 MIN-LANG(2019)17final: ods. 11, 39, S. 19; ECRML(2014)5: ods. 46-47; ECRML(2010)5: ods. 42-44, 46; ACFC/OP/III(2011)003: ods.. 20, 33, 83, 85, 150; ACFC/INF/OP/II(2005)005: ods. 192; CRI(2007)5: ods. 79, 8

27MIN-LANG(2019)17final: ods. 39, S. 19; ECRML(2014)5: ods. 58; ECRML(2010)5: ods. 47-48, 51; ECRML(2007)4: ods. 37, 39-40

28 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 183

29 MIN-LANG(2019)17final: ods. 12, S. 19; ECRML(2014)5: ods. 8, 102, 104; ECRML(2010)5: ods. 78-81; ECRML(2007)4: ods. 60; ACFC/INF/OP/II(2005)005: ods. 8

30ACFC/OP/V(2021)9: ods. 181; MIN-LANG(2021)11: ods. 23

31ACFC/OP/V(2021)9: ods. 179, 183

32 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 182

33 MIN-LANG(2019)17final: S. 18; ECRML(2010)5: ods. 52-54; ECRML(2007)4: ods. 41-42

34 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 163; MIN-LANG (2019) 17final: ods. 11, 20, 39, S. 19; ECRML(2014)5: ods. 65; ECRML(2007)4: ods. 43-45; ECRML(2004)3: ods. 63

36 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 18, 163, 165; MIN-LANG(2019)17final: ods. 11, 39, S. 19; ECRML(2014)5: ods. 67-68; ECRML(2010)5: ods. 55-59; ECRML(2007)4: ods. 43-45; ECRML(2004)3: ods. 63; RecChL(2004)3; ACFC/INF/OP/II(2005)005: ods. 111-112; ACFC/INF/OP/I(2005)002: ods. 24, 45, 93

36 ECRML(2014)5: ods. 65; ECRML(2010)5: ods. 55

37 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 13, 95, 98, 143; MIN-LANG(2021)11: ods. 27; MIN-LANG(2019)17final: ods. 18, S. 19, ECRML(2014)5: ods. 100; ECRML(2010)5: ods. 74-77; ECRML(2007)4: ods. 57

38 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 13, 95, 98; MIN-LANG(2021)11: ods. 27; MIN-LANG(2019)17final: ods. 18, S. 19; ECRML(2014)5: ods. 100; ECRML(2010)5: ods. 74-77; ECRML(2007)4: ods. 57

39 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 13, 95, 98; MIN-LANG(2021)11: ods. 27; MIN-LANG(2019)17final: ods. 18, S. 19, ECRML(2014)5: ods. 100; ECRML(2010)5: ods. 74-77; ECRML(2007)4: ods. 57

40 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 144-145; MIN-LANG(2019)17final: ods. 39; ECRML(2014)5: ods. 76; ECRML(2010)5: ods. 63-65

41 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 120

42 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 16, 122; MIN-LANG(2019)17final: ods. 39, S. 19; ECRML(2014)5: ods. 55, 58; ECRML(2010)5: ods. 47-48, 51; ECRML(2007)4: ods.. 39-40; ACFC/INF/OP/II(2005)005: ods. 112; CRI(2003)39: ods. 45

43 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 16, 122; MIN-LANG(2019)17final: ods. 39, S. 19; ECRML(2014)5: ods. 55, 58; ECRML(2010)5: ods. 47-48, 51; ECRML(2007)4: ods. 39-40; ACFC/INF/OP/II(2005)005: ods.. 112; CRI(2003)39: ods. 45

44 ACFC/OP/V(2021)9: ods.. 97, 98; MIN-LANG(2021)11: ods. 27; MIN-LANG(2019)17final: ods. 39, S. 19, ECRML(2014)5: ods. 97, 100; ECRML(2010)5: ods. 74-77; ECRML(2007)4: ods. 57

45ACFC/OP/V(2021)9: ods. 97; ECRML(2010)5: ods. 74-77

46 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 15, 84, 86; ACFC/INF/OP/II(2005)005: ods. 19; ACFC/INF/OP/I(2005)002: ods. 24

47ACFC/OP/V(2021)9: ods. 85

48 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 96

49 MIN-LANG(2019)17final: S. 18; ECRML(2010)5: ods. 52-54; ECRML(2007)4: ods. 41-42

50 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 12, 13, 94, 97, 110; MIN-LANG(2019)17final: ods. 17; ECRML(2014)5: ods. 89-90; ECRML(2010)5: ods. 72-73; ECRML(2007)4: ods. 57-58; ACFC/OP/III(2011)003: ods. 15, 72, 150; ACFC/INF/OP/II(2005)005: ods. 96; ACFC/INF/OP/I(2005)002: ods. 42, 92; CRI(2014)39: ods. 137; CRI(2003)39: ods. 39; CRI(2007)5: ods. 78, 81

51ACFC/OP/V(2021)9: ods. 109

52ACFC/OP/V(2021)9: ods. 62-63, 65

53 ACFC/OP/V(2021)9: ods. 196; MIN-LANG(2019)17final: S. 18; ECRML(2014)5: ods. 82; ECRML(2010)5: ods. 66-67, 69

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3