Nagovor na srečanju

Najprej se v imenu Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji prav lepo zahvaljujem   Svetovalnemu odboru o Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin-ACFC  za njihovo   Peto mnenje o Sloveniji, objavljeno 22.09.2022, še posebej za alinee, ki v bistvu uresničujejo našo željo in zahteve, ki smo jih jasno  izrazili na seji stalne vladne  »Delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji«, kjer je bilo rečeno, (besede  gospe Bronke Straus (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šport):

 » da  za dvojezični  sistem nemško-slovenskega  izobraževanja ta hip ni nobene pravne podlage, ker nemška manjšina ni ustavno priznana ( 3 točka)

( 2.in zadnja  seje »Delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji«, ki je bila 6. decembra 2021)

Kjer sedaj v 14. točki Petega mnenja o Sloveniji piše…

  1. Svetovalni odbor poziva organe oblasti, naj okrepijo pravno varstvo nemško govoreče narodne skupnosti in novih narodnih skupnosti ter razmislijo o tem, da jim omogočijo dostop do ustavno zaščitenih manjšinskih pravic in razširijo polno uporabo Okvirne konvencije na osebe, ki pripadajo tem skupnostim

Opozorilo:

Rada pa bi še opozorila na namerno (ali nenamerno) terminologijo. V vseh dokumentih  Urada vlade RS za narodnosti nas označujete kot nemško govorečo  etnično skupino; kot da smo nemška turistična skupina na obisku v  Sloveniji. Dobesedni prevod nemškega  izraza »Volksgrupe« oz. angleškega »Ethnic group« v slovenščino ni primeren in je diskriminatoren, saj tudi  slovenska ustava govori o narodnih skupnostih.  Izraz ” etnična skupina” kot del imena naše skupnosti v slovenskem jeziku zaradi njegovega slabšalnega pomena odločno zavračamo in ga razumemo kot namerno diskriminacijo.

Pripadnike narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji pa omenjate kot  predstavnike narodnih skupnosti.

Slovenska dopolnitev kulturnega sporazuma je žaljiva in napačna.

V 15. členu sporazuma, skladno z interpretativno izjavo, omenjeni “pripadniki nemško govoreče etnične skupine“ uživajo pravice po 61. členu Ustave Republike Slovenije.
V nemškem besedilu 15. člena sporazuma je besedna zveza “pripadniki nemško govoreče etnične skupine“ zapisana kot “Angehörigen der deutschsprachigen Volksgruppe“.

 VOLKSGRUPPE–  durch ethnische  Merkmale gekennzeicnete Grupe innerhalb  eines Volkes, nationale Minderheit.

ETHNIC GROUP – a community or population made up of  people who share a commom cultural background

Angleški tekst:

  1. The Advisory Committee calls on the authorities to strengthen the legal protection of the German-speaking ethnic group and the new national communities and to consider granting them access to constitutionally protected national minority rights and extending the full application of the Framework Convention to persons belonging to these communities.

 

Slovenski uradni, napačni prevod:

  1. Svetovalni odbor poziva organe, naj okrepijo pravno varstvo nemško govoreče etnične skupine in novih narodnostnih skupnosti ter razmislijo o možnosti, da jim zagotovijo dostop do ustavno varovanih pravic narodne

manjšine in razširijo polno uporabo okvirne konvencije na pripadnike te skupnosti.

Pravilno bi bilo: nemško govoreče narodne skupnosti

 

 

 

 

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3