Manjšine priznane v Sloveniji

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti je vladna samostojna strokovna služba. Na uradu globalno spremljamo uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji. Uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posamezno področje, spremljajo pristojni državni organi oziroma organi samoupravnih lokalnih skupnosti. Naloge urada podrobneje ureja odlok o njegovi ustanovitvi.

Na uradu izvajamo strokovne naloge v zvezi s položajem, pravicami, obveznostmi in razvojnimi možnostmi italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, potrebne za uresničevanje odgovornosti in obveznosti Vlade Republike Slovenije na podlagi Ustave Republike Slovenije in veljavnih predpisov, če to ne spada na področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti.

Play

Video predstavitev
slovenskih manjšin

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3